App: 06 20 65 97 21   Tel: 0182 301 505

Verwoerd Reeuwijk

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarde Arthur Verwoerd Reeuwijk

OPENINGSTIJDEN Arthur Verwoerd Reeuwijk:
Ma 08:00 – 17:30 uur
Di 08:00 – 17:30 uur
wo 08:00 – 17:30 uur
do 08:00 – 17:30 uur
vr 08:00 – 17:30 uur
Za 09:00 – 12:30 uur
Wij lunchen tussen 12.30 en 13.00.
(uitgezonderd algemeen erkende feestdagen)

1. BENAMING ARTIKEL 1.1 Verhuurder is; Arthur Verwoerd Reeuwijk, Hierna te noemen “ARTHUR VERWOERD”. Huurder is; wederpartij/klant die de overeenkomst tekent/ aangaat. Hierna te noemen “huurder”.

2. TOEPASSINGSGEBIED ARTIKEL 2.1 Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 12-09-2014 en zijn van toepassing op alle door ARTHUR VERWOERD verhuurde machines en / of materieel. Eigen voorwaarden van huurder zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door huurder in van haar afkomstige correspondentie /stukken uitdrukkelijk verwezen.

3. HUURPERIODE, PLAATS EN INGANG VAN VERHUUR ARTIKEL 3.1 De afspraak voor verhuur van het goed, komt tot stand op het moment dat huurder de overeenkomst tekent, en gaat in naargelang het geval; Bij afhalen op het ogenblik dat huurder het gehuurde in ontvangst neemt. Bij bezorgen op het ogenblik dat het gehuurde wordt geladen door ARTHUR VERWOERD. Of een door ARTHUR VERWOERD aangewezen transporteur. Eveneens is de normale huur verschuldigd bij weer omstandigheden als regen, vorstverlet, en bij eventuele werkstakingen. De minimale huurperiode voor alle materieel is ‘1 dag” (* tenzij dit anders is vermeld, of anders is overeengekomen). De te verwachten huurperiode dient vooraf te worden aangegeven, afwijkingen hierop dienen altijd en z.s.m. aan ARTHUR VERWOERD gemeld te worden.

4. EINDE OVEREENKOMST ARTIKEL 4.1 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de huurtermijn, eerst na de retourname en een door ARTHUR VERWOERD in orde bevonden inspectie van het gehuurde. Of indien de huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder. Dan wel indien de huurder een consument is, onder curatelestelling van de huurder. ln zulke gevallen kan ARTHUR VERWOERD de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is. ARTIKEL 4.2 ln genoemde gevallen is ARTHUR VERWOERD te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder is verplicht om aan ARTHUR VERWOERD de door haar gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt ARTHUR VERWOERD bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. ARTHUR VERWOERD is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de huurder of door derden i.v.m het terughalen van het goed , c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

5. AANSPRAKELIJKHEID / OVERMACHT ARTIKEL 5.1 ARTHUR VERWOERD kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling; indien ARTHUR VERWOERD door overmacht niet, niet juist, of te laat de gehuurde goederen of veiligheidskleding ter beschikking van de huurder stelt. Bij onvoorziene uitval van, of problemen met het gehuurde (van welke aard ook). Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot reserveringen, prijsstelling, afbeeldingen, of vermeldingen in folders of drukwerken. Eveneens niet voor eventueel door huurder geleden schade en/of gevolgschade(van welke aard ook). In geval van geschillen zal ARTHUR VERWOERD naar eigen inzicht en redelijkheid handelen, en bij tegemoetkomingen zal de te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen !

6. HUURPRIJZEN ARTIKEL 6.1 Teneinde problemen te voorkomen, dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit te keuren/controleren. lndien er gebreken, manco’s, of andere klachten zijn, dient de huurder direct mondeling, telefonisch, per fax of mail contact op te nemen met ARTHUR VERWOERD. ARTIKEL 6.2 Huurder heeft het recht de genoemde controle keuring uit te voeren. lndien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt geacht dat het gehuurde in goede staat, compleet, gebruiksklaar en onbeschadigd het magazijn van ARTHUR VERWOERD verlaten heeft.

7. HUURPRIJZEN ARTIKEL 7.1 De door ARTHUR VERWOERD op prijslijst/verhuurbord aangegeven huurprijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW. Alle huurprijzen zijn exclusief transportkosten. Brandstof en olie dienen in de zelfde hoeveelheid terug geleverd te worden. Brandstof word in gehouden op de borg.

8. SCHADE, VERLIES, SLIJTAGE, VERZEKERING ARTIKEL 8.1 Kosten welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage, zijn voor rekening van ARTHUR VERWOERD. Overmatige of meer dan normale slijtage wordt als schade beschouwd. Het gehuurde blijft voor risico van huurder, totdat de huurtermijn verstreken is, zoals in artikel 4.1 omschreven is. Schade en verlies dat tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan ARTHUR VERWOERD te worden gemeld. De huurder verplicht zich, de aan het gehuurde goed door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan ARTHUR VERWOERD te vergoeden tegen de door ARTHUR VERWOERD vastgestelde dagwaarde, d.w.z. de huidige nieuwwaarde van 1 stuks verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd, of het aantal draaiuren van het beschadigde dan wel verloren gegane goed. Dan wel de kosten die met de reparatie van het van ARTHUR VERWOERD gehuurde goed gemoeid zijn, (zelfde geldt ook voor onderdelen en toebehoren). Reparaties dienen door ARTHUR VERWOERD zelf te worden uitgevoerd, zonder toestemming van ARTHUR VERWOERD mag huurder niet tot reparatie overgaan. ARTIKEL 8.2 Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door ARTHUR VERWOERD reeds de dagwaarde aan huurder berekend is en die later alsnog door huurder gevonden en teruggebracht worden, dient de huurder de verschuldigde huurprijs voor de verstreken periode te betalen, deze wordt in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen dagwaarde. ARTIKEL 8,3 Verzekering is ten laste van en op initiatief van de huurder. Huurder is gehouden het gehuurde te verzekeren tegen ieder risico. Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan schade, verlies, diefstal, of het onbruikbaar / waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derden.

9. GEBRUIKSVOORWAARDEN, ON DERHOUD, EN WEDERVERHUUR ARTIKEL 9.1 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde goed aan te brengen. ARTIKEL 9.2 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde weder te verhuren of aan derden in gebruik af te staan. (tenzij hiervoor door ARTHUR VERWOERD toestemming is gegeven). ARTIKEL 9.3 Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is, en mag niet worden overbelast. Huurder is verplicht zorg te dragen voor het gehuurde, d.w.z regelmatig controle uitoefenen op o.a. oliepeil, koelwater, het goed blijven functioneren van de eventueel aanwezige beveiligingen van het gehuurde. Eveneens voor de toepassing van de juiste brandstof soort (smering). Alle verhuur is op basis van een gebruik van max. 1 uur/dag.

10. TERUGBRENGEN OF HALEN, VOOR RETOURNAME ARTIKEL 10.1 Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode, het gehuurde gereinigd en compleet bij ARTHUR VERWOERD terug te bezorgen. ARTIKE 1O.2 Wanneer het gehuurde met gebreken of in ongereinigde staat wordt terugontvangen, dan zullen de kosten voor herstel of reiniging aan huurder in rekening worden gebracht.

11. VEILIGHEID EN INSTRUCTIES, EISEN EN KEURINGEN ARTIKEL 11.1 ARTHUR VERWOERD geeft (op verzoek van huurder) instructies over het gebruik van, en de veilige omgang met het betreffende gehuurde. Het huren en het veilig werken met de machines is voor eigen risico. Eveneens is het al dan niet dragen van voorgeschreven beschermingsmiddelen / veiligheidskleding voor risico van huurder.

12. EISEN EN KEURINGEN ARTIKEL 12.1 Alle huurmachines voldoen van fabriekswege aan de CE keur. Voor werken in een (EXl-safe) vonkvrije omgeving, zijn niet alle machines geschikt. Alle z.g. klasse 1 & 2 machines worden door ARTHUR VERWOERD zelf regelmatig geïnspecteerd en gekeurd. Voor overige machines en materieel geldt, dat zij eenmaal per jaar door een daartoe bevoegde instantie worden gekeurd, en waar nodig van de vereiste certificaten worden voorzien.

13. BOETES, BELASTINGEN ARTIKEL,13.1 Huurder verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurmateriaal te zullen betalen.

14. KENNISNAME ARTIKEL 14.1 Huurder is verplicht het ARTHUR VERWOERD verhuurformulier behorende bij het betreffende gehuurde te ondertekenen en verklaart hiermee van alle ARTHUR VERWOERD verhuurvoorwaarden, alsmede veiligheidsaspecten en instructies te hebben kennisgenomen. Een kopie van deze voorwaarden wordt op verzoek verstrekt.

15. BETALING ARTIKEL 15.1 Contant vooraf huur periode met de bij machine behorende huur. ARTIKEL,15.2 Op factuur, facturen dienen binnen ’14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. ARTIKEL 15.3 Bij verhuur gedurende een langere termijn dan 4 weken, kan ARTHUR VERWOERD in termijnen, steeds de tot dan toe verschuldigde huur factureren. ARTIKEL 15.4 lndien huurder niet binnen de voormelde termijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en heeft ARTHUR VERWOERD het recht zonder enige ingebrekestelling tot incasso over te gaan. ARTIKEL 15.5 Borg word vooraf huurperiode in rekening gebracht, bij het terug berengen van de gehuurde machine zal de borg contant worden terug gegeven aan de huurder. Dit Gebeurt na het controleren van de gehuurde machine. Als er gebreken blijken te zijn, wordt de borg geheel in gehouden.

16. HUURKOOP REGELING ARTIKEL 16.1 Een machine (op proef) huren voorafgaand aan evt. aanschaf. Deze regeling geldt wanneer men direct na de huurperiode, besluit om tot aanschaf over te gaan. De machine of het materieel dat men aanschaft dient wel identiek, of gelijkwaardig te zijn aan hetgeen men gehuurd had. In deze gevallen , zal ARTHUR VERWOERD de huur kosten verrekenen bij de aanschaf.

17. SLOTBEPALINGEN ARTIKEL 17.1 Afwijkende of aanvullende afspraken gelden alleen indien deze door ARTHUR VERWOERD schriftelijk zijn bevestigd, deze maken in dat geval deel uit van de overeenkomst.

18. GESCHILLEN ARTIKEL 18.1 Alle geschillen die tussen ARTHUR VERWOERD en huurder mochten ontstaan, en welke niet na onderling overleg in redelijkheid opgelost kunnen worden. Zullen worden beslecht volgens het Nederlands recht, van een door ARTHUR VERWOERD aangewezen rechter.

Opgemaakt te Reeuwijk, 12-09-2014 A.C.M. Streng Arthur Verwoerd Reeuwijk

0
    0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel